عصر ارتباطات عصر یادگیریست...
24
اردیبهشت

مطلب : عصر ارتباطات عصر یادگیریست…

عصر ارتباطات عصر یادگیریست… یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت در روزگاران قدیم تجربه آموختن و تحصیل علم  و دانش به دلیل نبود امکانات امروزی نظیر اینترنت،...

ادامه مطلب