به بهانه برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره اثر بخش
22
اردیبهشت

مطلب : به بهانه برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره اثر بخش

به بهانه برگزاری کارگاه اصول و فنون مذاکره اثر بخش یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت شاید رشد ارتباطات و علوم وابسته به آن را بتوان اصلی...

ادامه مطلب