لبخند مجوز ورود به سرزمین خوشبختی است.
24
اردیبهشت

مطلب : لبخند مجوز ورود به سرزمین خوشبختی است.

لبخند مجوز ورود به سرزمین خوشبختی است. یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هر آدمی صورتگر است چون می تواند صورتش را با لبخند نقاشی کند و...

ادامه مطلب