توصیه هایی برای مدیریت هرچه بهتر جلسات کاری
23
اردیبهشت

مطلب : توصیه هایی برای مدیریت هرچه بهتر جلسات کاری

توصیه هایی برای مدیریت هرچه بهتر جلسات کاری یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مدیریت جلسات یکی از نشانه های بلوغ رفتار سازمانی است . اغلب شاهد...

ادامه مطلب