تصویر جک ولش
09
مرداد

عکس نوشته هفته های ناب / اگر سرعت تغییرات بیرون سازمان از سرعت تغییرات درون سازمان شما پیشی گرفت، پایانه سازمان شما نزدیک است.. جک ولش

اگر سرعت تغییرات بیرون سازمان از سرعت تغییرات درون سازمان شما پیشی گرفت، پایانه سازمان شما نزدیک است.. جک ولش

ادامه مطلب