عدالت مدیر جنگل
16
اردیبهشت

داستانک: عدالت مدیر جنگل

عدالت مدیر جنگل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت شيري در جنگل آهويي را شكار كرد.گرگ و روباهي هم از دور پيدا شدند. شير به گرگ دستور داد...

ادامه مطلب