مسئولیت حاکمان در برابر مردم
16
اردیبهشت

داستانک: مسئولیت حاکمان در برابر مردم

مسئولیت حاکمان در برابر مردم یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت مردی به دربار خان زند می رود و با ناله و فریاد می خواهد تا كریمخان را...

ادامه مطلب