فرق ميان مسئله و مشکل
16
اردیبهشت

مطلب: فرق ميان مسئله و مشکل

فرق ميان مسئله و مشکل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت بدون مسئله، زندگي مفهومي ندارد. دوست داريم هميشه از وضع موجود به وضعيت مطلوب برسيم و براي...

ادامه مطلب