تقریبادبیش از هشتاددرصدازموفقیت های شما رانحوه ارتباط شما با دیگران می سازد
19
خرداد

مطلب:مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران

مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت  قبلا و در خلال یادداشت های گذشته به تشریح کلمه مهارت پرداخته بودم و دوباره...

ادامه مطلب