موج منفی
24
اردیبهشت

گفتگو : مواجه شدن با آدمهای منفی

مواجه شدن با آدمهای منفی هاشم راعی/ مشاور و مدرس مدیریت بارها اتفاق افتاده که دوستان این پرسش را مطرح نموده اند که چطور می توان باآدمهای منفی اطرافمان مواجه...

ادامه مطلب