آموزش هدفمند کارکنان به سبک موسسه هنری آبرنگ خراسان
22
اردیبهشت

مطلب : آموزش هدفمند کارکنان به سبک موسسه هنری آبرنگ خراسان

آموزش هدفمند کارکنان به سبک موسسه هنری آبرنگ خراسان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت موسسه هنری آبرنگ خراسان به مدیریت جناب آقای اکبر صالحی در نگاه مخاطبین...

ادامه مطلب