نقدی بر قرار داد چین
09
مرداد

مطلب : طناب نجاتی بر گردن یک ملت

طناب نجاتی بر گردن یک ملت شنیده ایم که قرار است قرار دادی امضا شود بین حکومتی که حمایت مردمی چندانی ندارد با حکومتی که اصلا مردمانش را آدم...

ادامه مطلب