تفاوت رویا و هدف
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / تفاوت رویا با هدف واقع بینانه در اینست که هدف می تواند به سوالات : کی ؟ کی ؟ کجا ؟ چی ؟ چطور و چرا به درستی و شفاف پاسخ دهد. / هاشم راعی

تفاوت رویا با هدف واقع بینانه در اینست که هدف می تواند به سوالات : کی ؟ کی ؟ کجا ؟ چی ؟ چطور و چرا به درستی و...

ادامه مطلب