یادگیری مهارت هوش هیجانی نیاز امروز جامعه ایرانی
17
اردیبهشت

مطلب : یادگیری مهارت هوش هیجانی نیاز امروز جامعه ایرانی

یادگیری مهارت هوش هیجانی نیاز امروز جامعه ایرانی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چه عاملی موجب تمایز بین رهبران بزرگ و معمولی، و بطورکلی افراد موفق...

ادامه مطلب