از نگاه مشتریان ارزش برند به طور واقعی زمانیست که بین آنچه که به آنها وعده داده اید و آنچه که دریافت می کنند، نه تنها فاصله ای احساس نکنند بلکه از حد انتظار مشتریان نیز فراتر رفته و عمل کنیم
20
اردیبهشت

از نگاه مشتریان ارزش برند به طور واقعی زمانیست که بین آنچه که به آنها وعده داده اید و آنچه که دریافت می کنند، نه تنها فاصله ای احساس نکنند بلکه از حد انتظار مشتریان نیز فراتر رفته و عمل کنیم

ادامه مطلب