پدیده لذت انتخاب
17
اردیبهشت

مطلب: پدیده لذت انتخاب

پدیده لذت انتخاب یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت یکی از تکنیک هایی که دانستن آن به مدیریت بهتر مذاکرات تجاری می انجامد پدیده ایست به نام...

ادامه مطلب