پیشنهاد تغییر نام پول ملی کشور
23
اردیبهشت

مطلب : پیشنهاد تغییر نام پول ملی کشور

پیشنهاد تغییر نام پول ملی کشور یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تصور کنید نام واحد پولی هر کشور، از نام ارزشمند ترین نماد آن کشور گرفته...

ادامه مطلب