از ژن خوب به ژن عالی
22
اردیبهشت

مطلب : از ژِن خوب به ژِن عالی

از ژن خوب به ژن عالی نوشته اصغر کالینز برادر جیم کالینز در ایران ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اگر در ایران زندگی میکنید و میخواهید از...

ادامه مطلب