چقدر با کارکنان خود نزدیک و همسو هستید؟
16
اردیبهشت

داستانک: چقدر با کارکنان خود نزدیک و همسو هستید؟

چقدر با کارکنان خود نزدیک و همسو هستید؟ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مادری تصمیم گرفت برای نخستین بار فرزندش را همراه خود برای خرید شب...

ادامه مطلب