ارزش دستان کارگر
16
اردیبهشت

داستانک: ارزش دستان کارگر

ارزش دستان کارگر یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هیچ وقت عادت نداشته ام و ندارم موقعی كه ۲ نفر با هم گپ می زنند، گوش بایستم،...

ادامه مطلب