مدیریت کوپنی
22
اردیبهشت

مطلب : مدیریت کوپنی !

مدیریت کوپنی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت کوپن فقط کوپن نیست !  کوپن فقط یک تکه کاغذ دارای اعتبار برای دریافت اقلام ضروری نیست. کوپن نشانه...

ادامه مطلب