مدیران بالغ چگونه رفتار می کنند؟!
24
اردیبهشت

مطلب : مدیران بالغ چگونه رفتار می کنند ؟

    مدیران بالغ چگونه رفتار می کنند؟! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت کودکی که لباس کار پدرش را پوشیده را تصور کنید، با خود احساس...

ادامه مطلب