موج منفی
24
اردیبهشت

گفتگو : مواجه شدن با آدمهای منفی

مواجه شدن با آدمهای منفی

هاشم راعی/ مشاور و مدرس مدیریت

بارها اتفاق افتاده که دوستان این پرسش را مطرح نموده اند که چطور می توان باآدمهای منفی اطرافمان مواجه شویم بدون آنکه تحت تاثیر افکار و موج منفی این افراد قرار بگیریم ؟

این پرسش زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد که خیلی از ما ممکن است بخاطر حس انسان دوستی و ترحم می خواهیم به این افراد کمک کنیم. صرف نظر از نیت خیری که در پس این خواست وجود دارد باید به یک اصل مهم توجه شود و آنهم اینکه رویارویی با افراد منفی بی شباهت به یک جمع جبری نیست . اگر توان و ظرفیت ما بیش از این افراد باشد نتیجه این جمع جبری غلبه تفکرات و مثبت بر  منفی هاست اما اگر غیر از این باشد مغلوب این داستان ما خواهیم بود هرچند هم که نیت خیری داشته باشیم .

شاید مثال زیر بهتر بتواند به درک بهتر این مساله بی انجامد.

یک ظرف آب گرم نمی تواند ادعا کند که قادر است یک کوه یخ را ذوب کند چون غلبه کوه یخ بیشتر از آن است.

اما یک مشعل آتش که سوختش را از یک منبع لایتنهاهی دریافت می کند و خاموش شدنی هم نیست می تواند ادعا کند که کوه یخ را ذوب خواهد کرد.
با این مثال می توانید خودتان را بسنجید که یک ظرف آب گرم هستید یا یک مشعل همیشه روشن..

کوه یخ نمادی از موج منفی، آدمهای منفی باف و .. محیط بیرون از شماست  و شما یا مشعل هستید یا ظرف اب گرم
اگر مشعل هستید قادر خواهید بود با آدمهای منفی مواجه شوید ( البته با رعایت فاصله مناسب )  اما اگر یک ظرف آب گرم هستید ،مواجهه با آدمهای منفی بعد از مدتی شما را مثل آنها خواهد کرد. پس با احتیاط و آگاهانه عمل کنید .

هاشم راعی/ مشاور و مدرس مدیریت