تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی
22
اردیبهشت

مطلب : تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی

تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

تعالی سازمانی یک مقصد نیست بلکه یک مسیر است.مسیری که می بایست با باور و اهتمام تمام کارکنان،مدیران و ذینفعان تعالی سازمانی طی شود.
هر مسیری اگر با انگیزه طی شود سراسر شوق و لذت خواهد بود و این مستلزم شناخت و درک هرچه بهتر خود به عنوان یک انسان کمال جوست.
برای درک بهتر این مفهوم حروف تعالی را بطور اختصار با کلمات مرتبطی که نشان دهنده هویت تعالی است تعریف نموده ام :

تعالی یعنی:

ت =تلاش برای بهتر شدن و رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب

ع =عشق ورزی به خود ، به دیگران ، به شغل به زندگی به خدا

ا =آگاهی و شناخت از خود

ل =لیاقت یافتن ، لیاقت انسانهاست که کیفیت زندگی شان را مشخص می کند نه آرزوهایشان

ی =یاری رساندن به دیگران

تعالی اگر در رفتار هر فرد نهادینه شود، هر سازمان جامعه و کشوری را متعالی خواهد نمود چرا که یک سیستم برایند تک تک عناصر و اجزاء خود می باشد.

امیدوارم با  باور به آنچه که با هم در سمینار تعالی فردی مرور می کنیم بتوانیم زمینه ساز رشد و تعالی خود، سازمان و جامعه مان باشیم. چرا که به تجربه دریافته ام مدل تعالی سازمانی EFQM مادامی که در رفتار و شخصیت فرد فرد کارکنان سازمان متجلی نشده و نمود نیابد به نتایج ارزنده و واقعی خود که تعالی سازمانی است، دست نخواهد یافت .

حرکت در مسیر تعالی و دست یابی به سازمانی پویا ، خلاق و نوآور ، امری نیست که با دستور و ابلاغ محقق شود .

باور و اهتمام عملی به امر تعالی می تواند هر فرد ، سازمان و جامعه ای را از وضع موجود به وضع مطلوب و سرآمدش سوق دهد .

رو به راه خیر و نیکی باشید .

هاشم راعی /مشاور و مدرس مدیریت