تصویر جک ولش
09
مرداد

مطلب : هدفمندی و اعتماد، جادوی پذیرش آگاهانه تغییرات سازمانی و اجتماعی

هدفمندی و اعتماد، جادوی پذیرش آگاهانه تغییرات سازمانی و اجتماعی

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

سیستم های هوشمند برای حفظ تعادل و بقا، همواره خود را با محیطی که در آن هستند مطابقت می دهند.

این مطابقت و سازگاری اگر هوشمندانه باشد باعث رشد و تکامل شده و اگر از روی اجبار و تحمیل باشد، منجبر ضعیف تر شدن و در صورت تداوم، حذف تدریجی سیستم ها و سازمان ها و حتی جوامع را به دنبال خواهد داشت.

جک ولش، مدیر عامل نامدار شرکت جنرال الکتریک به درستی به این مهم اشاره نموده و فاکتور کلیدی سرعت تغییرات درون و بیرون سازمان را عنوان شرط بقای آن می داند.

ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن معاصر نیز حاصل مطالعات خود در زمینه علل از بین رفتن امپراتوریها را در طی اعصار مختلف اینگونه بیان می کند؛ “فروپاشی یک امپراتوری زمانی رخ می دهد که حاکمان به مسائل و چالش های پیش آمده در زمان حال، پاسخ های قدیمی و تاریخ مصرف گذشته داده اند.”

اما چرا مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها و جوامع رخ می دهد؟!

قبل از هر چیز باید به این مهم اشاره نمود که مقاومت در برابر تغییر ریشه انسانی دارد.

به عبارتی برای پذیرش و میل به تغییر در یک سازمان و جامعه باید بتوان در ذهن افراد آن آگاهی و اعتماد به وجود آورد.

ایجاد آگاهی فرآیندی است که در گذر زمان غنا یافته و هرچه بگذرد ارزشمندتر می شود. آموزش و توانمندسازی فکر افزار سازمان و جامعه، چیزی جز پذیرش آگاهانه تغییر نیست.

هرچه هدف در ذهن افراد جامعه و سازمان شفافتر بوده و افراد بداند که به چه سمت و سویی در حال حرکت هستند و این سمت و سو با اهداف فردی ایشان مطابقت بیشتری داشته باشد، مشتاقانه تر تغییر را خواهد پذیرفت و بالعکس!

از طرفی اعتماد بین رده های مختلف سازمان به هم ، خصوصا از پایین به بالا هرچه بیشتر باشد و افراد به عملکرد حاکمان و رهبران خود چه در یک سازمان و چه در یک جامعه بیشتر واقف بوده و نسبت به آن پذیرش داشته باشند میل به تغییر آنهم به شکلی آگاهانه و داوطلبانه بیشتر خواهد بود.

تنها در این صورت است که یک سازمان و جامعه می‌تواند مشکلات و مصائب پیش آمده را تاب آورده و به مدد خرد و اعتماد جمعی از پس مشکلات پیش آمده به خوبی برآیند.

اگر به عنوان یک مدیر میخواهید در سازمان خود تغییرات هدفمندی را برنامه ریزی کنید قبل از هر کاری به این دو نکته مهم توجه داشته باشید که آیا توانسته اید در ذهن سرمایه های انسانی خود بذر دو فاکتور کلیدی هدفمندی و اعتماد را بکارید یا خیر!

هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت