هفته های ناب
06
تیر

مطلب : هر رویایی دست یافتنی است اگر…

هر رویایی دست یافتنی است اگر…

یادداشت هفتگی هاشم راعی

اهداف باعث تمرکز ذهن شما می شوند و رویاها به شما قدرت می دهند.
برای موفقیت باید یاد بگیرید که چگونه قدرتتان را متمرکز کنید.

پرنده برای پرواز به قدرت بالهایش نیاز دارد. اما صرف برخواستن از زمین او را به مقصد نمی رساند.
باید روی رسیدن و هدفش تمرکز نماید.

این داستان برای ما نیز مصداق دارد.
خیلی از ما انسانها در دوران کودکی رویا پردازان خوبی بودیم.
در خیال و رویا ساعتها وقت می گذراندیم و ذهنمان را حول موضوعات مختلف به چرخش و کنکاش وامی داشتیم.
خواستن و میل و آرزو یکی از غریزی ترین امیال بشری است.
اغلب ما قدرت ناشی از رویا پردازی را در دوران کودکی تجربه کرده ایم.
اما چیزی که در آن دوره از زندگی نداشتیم قدرت تمرکز به روی اهداف بود.
دائما از یک رویا به رویا و آرزویی دیگر سیر می کردیم.
بزرگتر که شدیم رفته رفته یادگرفتیم که برای رسیدن به اهداف چگونه این قدرت را به سمت هدفی مشخص و دست یافتنی متمرکز کنیم.

اما هرچه انسان در مسیر زندگی بزرگتر و پخته تر می شود سهم رویا پردازی در ذهنش کمرنگ تر میشود و جایش را به بخش منطقی و پردازش گر ذهن می دهد!
ایجاد تعادل بین این دو می تواند یکی از شروط اولیه موفقیت باشد.
به نحوی که همچنان قادر باشیم مثل دوران کودکی زمانی را به رویا پردازی اختصاص دهیم و زمانی که ذهنمان از انرژی و قدرت ناشی از آن گرم شد، آنرا برای رسیدن به هدف متمرکز کنیم.

پرنده در طول پرواز تا رسیدن به هدف همچنان به بال زدنش ادامه می دهد.
برای ما هم همینطور است. بعد از تمرکز به روی اهداف همچنان در زمانی از روز، رویای خودمان را بازپیرایی کنیم و ببینیم تمرکز روی کارهای امروزمان به چه میزان اهداف را برایمان دست یافتنی تر کرده است.

بی شک ادامه همین روند، رویداد رسیدن به اهداف را برایمان ممکن خواهد ساخت.
در پایان توصیه همیشگی در خصوص انتخاب اهداف را با استفاده از تکنیک Smart یاد آوری میکنم؛
هر هدفی که انتخاب می کنید باید Smart باشد.
Special or specific
خاص باشد
Mesurable
قابل اندازه گیری باشد
Achievement
قابل دستیابی باشد
Realistic
واقع بینانه باشد
Timable
به موقع باشد…

با آرزوی روز و روزگاری سرشار از نیکی و نیک خواهی برای شما خوبان همراه

هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت